Чи може суд України звернутись з дорученням про надання правової допомоги за кордон?

У разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном. Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, і повинно містити інформацію та документи, передбачені міжнародним договором України. Доручення адресується компетентному суду запитуваної держави. У разі, якщо міжнародним договором України не передбачено інше, доручення повинно містити: а) найменування компетентного органу України, що розглядає цивільну справу; б) найменування міжнародного договору України, на підставі якого запитується надання правової допомоги; в) найменування і номер цивільної справи, у якій запитується правова допомога; г) наявні дані про фізичну особу: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, громадянство, місце роботи чи професія або наявні дані про юридичну особу: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, банківські реквізити; ґ) при наявності представників фізичної або юридичної особи – їхні прізвища, імена, по батькові та місце проживання; д) зміст доручення, чіткий перелік процесуальних дій, які належить учинити, а також інші відомості, необхідні для його виконання; е) процесуальне становище особи, щодо якої необхідно вчинити процесуальні дії; є) якщо запитується вручення документів, – найменування документів, які підлягають врученню; ж) якщо запитується вручення виклику до суду, – дата і час судового засідання; з) якщо запитується одержання свідчень особи, – перелік запитань або суть питань чи фактів, щодо яких необхідно одержати пояснення особи; и) інформація щодо наявності потреби в забезпеченні конфіденційності надходження доручення і відомостей, отриманих під час його виконання; і) у разі потреби зазначаються бажані строки, протягом яких очікується виконання доручення; ї) у разі потреби зазначається прохання про надання дозволу на особисту присутність під час виконання доручення представників суду України, який склав доручення, або учасників судового розгляду чи їхніх представників; й) у разі потреби зазначається прохання про застосування норм процесуального законодавства України під час виконання доручення. У такому випадку до доручення додається опис відповідної процедури або текст відповідних норм процесуального законодавства України; к) перелік документів, що надсилаються разом з дорученням. 2 Продовження додатку Якщо міжнародним договором України не передбачено інше, доручення про вручення документів складається згідно з додатком 1 до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за № 573/15264 (зі змінами) (далі – Інструкція). Також додається формуляр підтвердження про вручення документа (додаток 2 Інструкції). До доручення про вручення виклику до суду обов’язково додається виклик (повідомлення) про день судового розгляду, форма якого наведена в додатку 3, разом з повідомленням про гарантії особі, яка викликається, імунітету від адміністративної/кримінальної відповідальності у разі її явки до компетентного органу України, передбачені відповідним міжнародним договором. Виклик (повідомлення) про день судового розгляду друкується на чистих аркушах паперу, без штампів суду. Доручення про виконання окремих процесуальних дій має складатися згідно з додатком 4 та з урахуванням підпункту 2.1.2 Інструкції. Доручення підписується суддею та скріплюється гербовою печаткою суду України, який складає доручення. Документи, що додаються до доручення, повинні бути оформлені відповідно до законодавства України, засвідчені підписом судді і печаткою суду України в належних випадках. Якщо документ, що надсилається, складається з декількох аркушів, вони мають бути відповідним чином прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою суду України. У разі потреби в одному дорученні може міститися прохання про вручення документів, про виконання процесуальних дій чи надання іншої правової допомоги, якщо це стосується однієї і тієї самої особи, чи в інших випадках, коли це обумовлено доцільністю. У разі надіслання судом України доручення для виконання за кордоном цивільна справа, у зв’язку з якою складається доручення, призначається до розгляду з урахуванням розумних строків пересилання документів та виконання направленого доручення за кордоном. У разі можливості судом України призначається дата наступного судового засідання, на яке може прибути особа, що викликається. Доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України. Якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України. Документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи. Це окремо визначається судом України у дорученні. 3 Продовження додатку Витрати, пов’язані із залученням перекладача, сплачуються у порядку, передбаченому статтею 139 Цивільного процесуального кодексу України. Переклад здійснюється фахівцем, запрошеним до відповідного суду України згідно із статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України, або засвідчується уповноваженим перекладачем, або нотаріально. Суд України направляє доручення через міжрегіональне управління до Міністерства юстиції України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.