Одним з видів громадських формувань є творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок.

Відповідно до Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» творча спілка – це добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статус.

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей.

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки.

Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закон про реєстрацію).

Частиною першою статті 17 Закону про реєстрацію встановлений перелік документів, які подаються для державної реєстрації творчих спілок:

  1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
  2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;

У разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи – документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування;

Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з’їздом, конференцією) та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

  1. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
  2. установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається загальними зборами (з’їздом, конференцією).

Статут творчої спілки не повинен суперечити законодавству України.

У статуті творчої спілки має бути визначено: найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість, цілі, завдання і основні форми діяльності творчої спілки; умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї; права і обов’язки членів творчої спілки; територіальні осередки творчої спілки; структура, порядок створення та компетенція виборних органів творчої спілки, строки та механізм здійснення їх повноважень; джерела формування майна та коштів творчої спілки і порядок їх використання; порядок реорганізації та припинення діяльності творчої спілки.

До статуту можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності творчої спілки.

Статутом творчої спілки може бути передбачена наявність власного статуту (положення) у територіального осередку творчої спілки, який не повинен суперечити законодавству та статуту творчої спілки. 

  1. документ про сплату адміністративного збору;

Державна реєстрація територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок здійснюється після реєстрації всеукраїнської творчої спілки.

З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.

Строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки:

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки – не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації

Плата за державну реєстрацію творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок та регіональних (місцевих) творчих спілок:

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки. У 2020 році – це 290 грн. 

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки. У 2020 році – це 150 грн.